ชื่อโดเมน (domain name)

ชื่อโดเมน คืออะไร
ชื่อโดเมน หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนได้ wiki

ซับโดเมน คืออะไร
ซับโดเมน (subdomain) เป็นลำดับของระบบการตั้งชื่อโดเมนที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น “mail.example.com” และ “blog.example.com” ซึ่งสองชื่อนั้นเป็นซับโดเมนของโดเมนชื่อ “example.com” โดยเป็นซับโดเมนของโดเมนระดับบนสุด “com” อีกต่อหนึ่ง wiki

โดยทางระบบของ Cookie Wow จะใช้ชื่อโดเมนเป็นการกำหนดการใช้งานของคุกกี้แบนเนอร์หากชื่อโดเมนที่ท่านใช้ไม่ตรงกับชื่อโดเมนที่ใส่เข้ามาในระบบของ Cookie Wow จะทำให้ตัวคุกกี้แบนเนอร์ของเราทำงานได้ไม่สมบูรณ์

ทั้งนี้ท่านสามารถนำคุกกี้แบนเนอร์ของโดเมนหนึ่งไปใช้บนเว็บไซต์ที่เป็นซับโดเมนของท่านได้โดยมีข้อแม้อยู่ว่าชื่อโดเมนจะต้อง ตรงกัน

หากท่านต้องการจะจัดเก็บความยินยอมและกำหนดเงื่อนไขของการใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์ซับโดเมนของท่านออกจากกัน ท่านสามารถเพิ่มชื่อโดเมนใหม่ได้บน Platform ของ Cookie Wow โดยเราจะนับเพิ่มโดเมนใหม่นี้เข้าไปในการใช้งานตามแพ็คเกจของท่าน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!