Articles on: Cookie Wow Tutorials

การใช้งานหน้าจัดการคุกกี้

บทความเกี่ยวกับ: Cookie Wow Tutorialsเริ่มต้น : คุกกี้ที่ถูกจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วจะถูกดึงมาที่หน้าจัดการคุกกี้ (Manage Cookies) อัตโนมัติ โดยคุกกี้ในหมวด Analytic และ Marketing จะถูกตั้งค่าให้เป็นคุกกี้ที่จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอมตามหมวดหมู่จากผู้ใช้งาน

Tips : หากไม่ต้องการให้บล็อกคุกกี้จาก Google Analytics ท่านสามารถทำการ Anonymize IP แล้วเปลี่ยนหมวดหมู่ของคุกกี้จาก Google Analytics และ Google Tag Manager ของท่านให้เป็นคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary)

-
อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่คุกกี้ และ คุกกี้ของเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง


เลือกเพิ่มหมวดหมู่ของคุกกี้

ให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบดังนี้


ชื่อหมวดหมู่คุกกี้ -> อาจจะอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ เช่น คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือ Functional Cookies) เป็นต้น


Slug -> ทำหน้าที่เป็น Unique Identifier ที่ใช้ในการอ้างถึงแต่ละ Category


คำอธิบาย -> อธิบายถึงคุกกี้ที่กำลังจะใช้ เช่น รายละเอียดการใช้งานและวัตถุประสงค์ต่างๆของหมวดหมู่คุกกี้นั้นๆ


รูปแบบความยินยอม -> คุณสามารถปรับความยินยอมภายหลังได้ถึง 3 รูปแบบ (ศึกษาเพิ่มเติม ที่นี่)


คุณสามารถ ตรวจสอบแบนเนอร์ หลังจากทำการเพิ่มหมวดหมู่คุกกี้ได้ที่

จัดการแบนเนอร์ >> ปรับแต่งแบนเนอร์ >> Change Preference บนแบนเนอร์ จะปรากกฎดังตัวอย่างด้านล่าง
กดเพิ่มคุกกี้

ให้คุณกรอกข้อมูลของ คุกกี้ ให้ครบดังนี้


ชื่อคุกกี้ -> ชื่อสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลคุกกี้


หมวดหมู่ของคุกกี้ -> หมวดหมู่ที่ต้องการระบุ แยกตามวัตถุประสงค์ของคุกกี้


โดเมน -> โดเมนที่คุกกี้ทำงานอยู่


ระยะเวลา -> ระบุระยะเวลาของคุกกี้


คำอธิบาย -> อธิบายถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของคุกกี้


รายละเอียดของคุกกี้จะปรากฎขึ้นบนแบนเนอร์โดยอัตโนมัติ​ ดังตัวอย่าง หลังจากคุณได้ทำการเผยแพร่แบนเนอร์
อัปเดตเมื่อ: 07/07/2022

Updated on: 06/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!