Articles on: Cookie Wow Tutorials

Cookie Wow ทำงานอย่างไร

บทความเกี่ยวกับ: Cookie Wow Tutorialsระบบการทำงานของ Cookie Wow สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ที่ติดแบนเนอร์คุกกี้ของ Cookie Wow

สคริปต์ของ Cookie Wow จะถูกโหลดขึ้นมาเพื่อบล็อกการทำงานของคุกกี้และสคริปต์อื่น ๆ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งค่าคุกกี้ (Change Preferences) และกดให้ความยินยอม (Accept)

รายละเอียดการให้ความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ถูกส่งต่อโดยสคริปต์ของ Cookie Wow

Cookie Wow อนุญาตให้คุกกี้และสคริปต์บนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ความยินยอมทำงานได้ ในขณะเดียวกัน Cookie Wow จะบันทึกรายละเอียดการให้ความยินยอมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ลงบนฐานข้อมูลของ Cookie Wow


บทความที่เกี่ยวข้อง >> การจัดการคุกกี้

อัปเดตเมื่อ: 22/04/2022

Updated on: 06/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!